Tuesday, 27 February 2024, 09:43:55 am

Radio Drama Bharosa (بھروسہ)
G+...
July 04, 2023

Bharosa (بھروسہ)

Radio Drama 

Writer: Abd-u-Raheem

Artists: Shaukat Malik, Fatima Usman, Farukh Qaseem, Saima Hafeez, AbduRaheem,Sabir Khan, Zeenat Abbasi, Zahid Bukhari, Shehnaz Khan

Producer: Naheed Younas

PBC Rawalpindi Production