Sunday, 24 January 2021, 04:59:00 pm
Murkun je Mehkar
G+...
November 27, 2020

Script: Mehmood Soomro

Performance: Mehmood Soomro & Hashim Bhatti

Producer: Kaleemullah Shaikh