Tuesday, 17 September 2019, 04:03:11 pm
Sehat Hazar Naimat
G+...
May 17, 2019

Host: Dr.Wahid Bux pinhourGuest: Dr.Sharf Ali Shah

Producer: Amna Shaikh PBC Karachi