Sunday, 17 February 2019, 08:26:52 pm
Sehat Hazar Naimat
G+...
January 16, 2019

Host: Dr.Wahid Bux Pinhour

Guest: Dr.Javaid (Psychaitrist)

Producer: Amna Shaikh PBC Karachi