Sunday, 21 April 2019, 03:06:42 pm
Sehat Hazar Naimat
G+...
January 16, 2019

Host: Dr.Wahid Bux Pinhour

Guest: Dr.Javaid (Psychaitrist)

Producer: Amna Shaikh PBC Karachi