Tuesday, 24 November 2020, 08:17:36 pm
Murkun ji Mehkar
G+...
September 10, 2020

Script: Mehmood Soomro

Performance: Mehmood Soomro & Hashim Bhatti 

Producer: Kaleemullah shaikh