Tuesday, 18 June 2019, 02:40:56 am
URS Mubarak Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jilani
G+...
January 01, 2018

Vocies: Shaikh Fazle Salam & Humaira Qadir

 

Producer: Bushra Noor Khwaja,CUP Karachi